INTEREST MATCHING

0, 7,

เครื่องทำสุญญากาศจากคอมเพรสเซอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องยกล้อรถยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

รถพ่วงเอนกประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องสีฝักข้าวโพด

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องหั่นหยวกกล้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เรือรดน้ำสวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ตู้ยิงทราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องเช็คกล่องไฟรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถังขยะอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แบบจำลองประตูฉุกเฉิน เปิดอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ปั๊มน้ำล้างแอร์พลังงานโซล่าเซลล์ 2 ระบบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ช่วยถือถุงหิ้ว

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS