INTEREST MATCHING

2458 page(s) 29496 record(s)
1, 10, 10

Pneumatic Sausage​ Filler

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

วิจิตรามาลีวัลย์คันฉ่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

Teen Herb – ACNE Spray

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

pattayatech smart city

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

อุปกรณ์แยกตะเกียบ chillax

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

แคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

แครกเกอร์ทุเรียน Durian Crackers "Home Crackers"

วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เครื่องตำเคย

วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

สมุนไพรเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ จากส้มผักเสี้ยน กลื่นยูคาลิปตัส

วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

หมวกสื่อสารสำหรับงานบนที่สูง

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (2562)

MORE DETAILS
2458 page(s) 29496 record(s)