INTEREST MATCHING

2354 page(s) 28241 record(s)
1, 10, 10

อุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เตาถ่านพับได้2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ผงปรุงรสแกงอ่อม แสนแซ่บ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เตาเผาแก๊สจากถ่านไม้ไผ่

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

4.0 Alarm system

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและเเอนโทไซยานินจากเปลือกมันม่วง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เครื่องดื่มไฮโปรตีนออแกนิคสกัดจาก Sago grub

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

น้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ (Smart Water Meter)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง (2562)

MORE DETAILS
2354 page(s) 28241 record(s)