เตาถ่านพับได้2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การสร้างเตาถ่านพับได้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมให้ทันกับสมัยปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาการใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมที่มีตัวเตาให้มีลักษณะหนาเทอะทะน้ำหนักมากถังเปลือกเตาผุกร่อนเร็วปากเตาตรงวางภาชนะหุงต้มได้น้อยรังผึ้งบางทำด้วยดินปั้นเตาทั่วไปชำรุดง่ายรูรังผึ้งใหญ่ไม่ดูดอากาศเนื้อเตาทำด้วยดินปั้นเตาทั่วไปไม่มีฉนวนกันความร้อนระหว่างเตากับตัวเตาอายุการใช้งานน้อยซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเตาถ่านพับได้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และสามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสนับสนุนการบริหารจัดการความสะอาด
ความปลอดภัย และสุขลักษณะสำหรับอาหารริมทาง (Street Food) รักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทย
อาหารริมบาทวิถี (Street Food) เป็นพัฒนาการของการขายอาหาร
ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินอาหารของสันักท่องเที่ยวใช้และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
2นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม
4นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม
5นางสาว อาทิตยา ทนคงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวัตน์ สุภาพปวช.
2นาย การันต์ มานุมูลัดปวส.
3นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีวิชาปวส.
4นาย วิทวัส แก้วเหลาปวส.
5นางสาว วฤนดา ศรีละมันปวส.
6นางสาว สุพัตรา จันสิงห์ปวส.
7นาย ธวัชัย วิชายงปวส.
8นาย ภูธเนศ มากแสนปวส.
9นาย สุรศักดิ์ หนองดีปวส.
10นาย เกียติภูมิ ชูชีปวส.

Contact Information

Name : นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี
Email : wichain_tim@hotmail.com
Phone : 0883745948
FB : https://www.facebook.com/wichain.tim@facebook.com
LINE ID : 0883745948