มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ (Smart Water Meter)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา ทองยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงตะกว่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชาญณรงค์ พรมแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เพียว เรียนชารีอุตสาหกรรม
5นาย จีระพจน์ หงษ์ไธสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุกัญญา คำพลปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ พัดใสปวช.
3นางสาว พัชริดา สว่างกุลปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ พามอกปวช.
5นาย กฤษฎา จงปัตนาปวช.
6นางสาว พรพิมล เทียมไธสงปวช.
7นางสาว นิศาชล ชูชีพปวช.
8นางสาว รัตนาภรณ์ อยู่คงปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

Smart Water Meter คือ มิเตอร์น้ำอัจริยะ สามารถรายงานผลการใช้น้ำภายในครัวเรือน หน่วยงาน หรือองค์กร บอกปริมาณน้ำที่ใช้ต่อวัน ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลการใช้น้ำ และคำนวณค่าน้ำเป็นรายเดือน ดูอัตราการไหลของน้ำแบบ Real Time ในกรณีที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือเป็นวันหยุดในหน่วยงาน ว่าน้ำไหลหรือไม่ หากพบว่ามีการไหลแสดงว่ามีการรั่วซึมหรือลืมปิดน้ำ อีกทั้งยังมีการเก็บสถิติการใช้น้ำต่อวัน โดยดูผ่าน Blynk Application ที่ใช้งานทาง Smart Device ระบบยังสามารถบันทึกผลการใช้น้ำเพื่อใช้เปรียบเทียบ วางแผนและกำหนดนโยบายการอนุรักษ์น้ำในองค์กรได้อย่างทีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นชุดอุปกรณ์และกล่องอุปกรณ์
2. ใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟน
1. สามารถรวจสอบปริมาณการใช้น้ำได้ทุกพื้นที่ของอาคารของแต่ละบ้าน
2. ใช้คำนวณค่าน้ำเป็นรายเดือน

Contact Information

Name : นางสาว นริศรา ทองยศ
Email : narissara11@gmail.com
Phone : 086-4578819
FB : https://www.facebook.com/Narissara.Thongyost
LINE ID : aa_naka