ชุดควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล Power Plug Water Pump

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายในวิธีการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนั้น มีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพาะปลูก คือ การให้น้ำกับพืชที่ปลูกอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันเกษตรกรมักมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานคนลงพื้นที่ในการเปิด-ปิด ระบบน้ำ ในการทำการเกษตรที่มีพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ขาดความเหมาะสมและสม่ำเสมอในการให้น้ำแก่พืชผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงมีแนวความคิดในการประดิษฐ์ ชุดควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล Power Plug Water Pump เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานคนลงพื้นที่ในการเปิด-ปิด ระบบน้ำ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล Power Plug Water Pump เป็นตัวช่วยให้เกษตรกรสามารถเปิด-ปิด ระบบน้ำ ให้พืชผลทางการเกษตรได้ในระยะไกล หลายพื้นที่ในเวลาเดียวกันได้ ลดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานคนลงพื้นที่ในการเปิด-ปิด ระบบน้ำที่ขาดความเหมาะสมและสม่ำเสมอ
เกษตรกรสามารถสั่งงานชุดควบคุมปั๊มน้ำระยะไกลให้ทำการเปิด-ปิด ระบบน้ำ ให้กับพืชผลทางการเกษตรได้ แม้ว่าเกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร หรืออยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถสั่งงานระบบได้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ได้ทำการติดตั้งเข้ากับชุดควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. อุเทน คำเงินอุตสาหกรรม
2นาย นิกร ก้อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย มารุต สังข์อุไรอุตสาหกรรม
4นาย กิติพงษ์ ไชยทิงอุตสาหกรรม
5นาง วาสนา คาระมาตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินกร แก้วทองปวช.
2นาย นนทกานต์ โม้เกิดปวช.
3นาย ชูโชค หาญกายปวช.
4นางสาว ภานุมาส สุภาสอนปวส.
5นาย นัฐพล อินดีปวส.
6นาย พิชิต ชูเสนปวส.
7นาย อำนวยชัย ปันกิติปวส.
8นาย สิทธิชัย โสคำปวส.

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยโท อุเทน คำเงิน
Email : uthenkhamngern@hotmail.com
Phone : 0810449538
FB : https://www.facebook.com/Uthen.Khamngern
LINE ID : acting.lt.uthen