ก้อนพลังงานเชื้อเพลิงจากเศษถ่าน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่องก้อนพลังงานเชื้อเพลิงจากเศษถ่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อการผลิตถ่านอัดแท่งที่เป็นส่วนผสมของผงถ่านและแป้งเพื่อหาสมรรถนะการใช้งานของการผลิตถ่านอัดแท่ง เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาการทำถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเครื่องอัดถ่านและพัฒนาต่อไป ผลการวิจัย พลังงานทางด้านเชื้อเพลิงถ่าน ก็เป็นส่่วนหนึ่งที่ใช้้ในครัวเรือนในการประกอบอาหารและอาหารบางประเภทจำเป็นต้องใช้ถ่านจำนวนมากในการปรุง เช่น นึ่งข้าว ปิ้ง ย่าง ทอด ทำให้สิ้นเปลืองโดยทั่วไปคนเราจะคุ้นเคยและเคยชินกับถ่านไม้้เท่านั้นซึ่งได้จากการนำแท่งฟืนไม้มาเผาเป็นถ่านทาให้ไม้เริ่มจะขาดแคลนและจะมีแนวโน้มในเรื่องของราคาที่สูงขึ้นและเมื่อใช้ถ่านจากไม้แล้วจะมีเศษถ่านบางส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเมื่อใช้แล้วเกิดควันมากกว่าถ่านที่เป็นแท่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ให้ความร้อนได้สม่ำเสมอมีน้ำหนักเบาสะดวกในการใช้งาน
1. ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง
2. นำเศษถ่านและผงถ่านเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตเป็นพลังงานทดแทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรนันท์ พรมเขียวอุตสาหกรรม
2นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
3นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
4นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย คมศักดิ์ ศริีอุดมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ น้ำเที่ยงปวช.
2นาย ทรงกลด แก้วกล่ำปวส.
3นางสาว กัญญารัตน์ ภูเวียงปวส.

Contact Information

Name : นางสาว จิรนันท์ พรมเขียว
Email : Jirananpromkhioa@gmail.com
Phone : 0931064704
FB : -
LINE ID :