ซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตต์ใส แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กัลยา ผลศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มุกระวี เมตตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุณยวีย์ น้อยปลูกปวส.
2นาย นพรันต์ ราชคมปวส.
3นาย ชุติกาญจน์ เรือนรูจีปวส.
4นางสาว อันธิกา เมืองใจมาปวส.
5นางสาว กมลลักษณ์ อินสีปวส.
6นาย พงศ์นุกร วงค์แก้วปวส.
7นางสาว ธันยพร มาพิลอมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ศึกษากรรมวิธีและสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปที่เหมาะสมต้องประกอบด้วย ผักชี โหระพา ผักเชียงดา หญ้าหวาน กระเทียม ถั่วลิสง งาดำ งาขาว พริกขี้หนู มะขาม ผงซีอิ๊ว และเกลือ สูตรมาตรฐานของซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป คือ สูตรที่ 1 ในระดับชอบมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.51 ซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปมีคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป โดยรวม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผงผักสีเขียว ใช้ชงด้วยน้ำ ทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน มีส่วนผสมของผักและธัญญพืชหลากหลายชนิด
ทำให้ทราบกรรมวิธีและสูตรที่เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการบำรุงสายตา ความดัน และมีวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานผัก และผู้ที่ต้องการความสะดวกในการรับประทานผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้เป็นเวลานาน นอกจากนั้นซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย