ซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ศึกษาการศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป ได้วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปพบว่า สูตรมาตรฐานของซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป คือ สูตรที่ 3 ในระดับชอบมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ และผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป โดยรวม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผงผักสีเขียว ใช้ชงด้วยน้ำ ทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน มีส่วนผสมของผักและธัญญพืชหลากหลายชนิด
ทำให้ทราบกรรมวิธีและสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป และได้สูตรซุปผักกึ่งสำเร็จรูปที่ เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย ช่วยในการบำรุงสายตา ความดัน และมีวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานผักอยากและชอบรับประทานผักที่ต้องการความสะดวกในการรับประทานผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้เป็นเวลานาน นอกจากนั้นซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูปยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตต์ใส แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กัลยา ผลศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มุกระวี เมตตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุณยวีย์ น้อยปลูกปวส.
2นาย นพรันต์ ราชคมปวส.
3นาย ชุติกาญจน์ เรือนรูจีปวส.
4นางสาว อันธิกา เมืองใจมาปวส.
5นางสาว กมลลักษณ์ อินสีปวส.
6นาย พงศ์นุกร วงค์แก้วปวส.
7นางสาว ธันยพร มาพิลอมปวส.