Banana Soft Cookie

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการหารายได้และสร้างเสริมประสบการณ์ที่จะนำไปประกอบอาชีพอิสระที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารว่าง และขนมไทยเพื่อการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการประกอบอาหาร ตามกระบวนการ หลักการ ที่ถูกต้องและปลอดภัย การแปรรูปอาหารและการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในอาหาร โดยแผนกวิชาคหกรรมได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ "Banana Soft Cookie" ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ Banana Soft Cookie มีคุณลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย
1. มีคุณค่าทางโภชนาการ
2. สามารถสร้างเป็นอาชีพได้
3. สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้
4. สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตได้
5. สามารถนำไปเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กิ่งแก้ว พรหมยานนท์คหกรรม
2นางสาว อารยา จันทรวราสีคหกรรม
3นาย ธนวัฒน์ วงภูดรคหกรรม
4นางสาว รุ่งรัตน์ รมย์รื่นลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมสันต์ ศรีสวรรค์ปวช.
2นางสาว สัตตกมล วินทะไชยปวช.
3นางสาว มุธิตา พูลแก้วปวช.