เครื่องอัดก้อนฟาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดสิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดฟางนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและศึกษาขั้นตอนการทำงานของเครื่องเครื่องอัดฟางและหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดฟาง ซึ่งการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการจัดทำของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จากการทดลองพบว่า การทำงานของเครื่องอัดฟาง สามารถอัดฟางได้ 15 กิโลกรัม ต่อการอัดฟาง 1 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาในการทำงาน 2 นาทีต่อก้อน จากผลการทดลอง แสดงว่าเครื่องอัดฟางมีประสิทธิภาพในการทำงานดี และสามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องอัดฟางมีประสิทธิภาพในการทำงานดี และสามารถใช้งานได้จริง ใช้แรงงานคนน้อย
สามารถอัดฟางได้ 15 กิโลกรัม ต่อการอัดฟาง 1 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาในการทำงาน 2 นาทีต่อก้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประธาน วรคันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล สิงห์แม่งอุตสาหกรรม
3นาย สุริยา ดีสัตถาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย มลัยสีปวส.
2นาย ธวัชชัย ศรีพุทธาปวส.
3นาย ปอนธีระ ปะมาคะตังปวส.