ดรรชนีไฉไล

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ดรรชนีไฉไล ( Finger dance ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วย ที่มีอาการนิ้วล็อค ให้มีอาการที่ดีขึ้นจนสามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อค
2. ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อคบรรเทาลง
3. ดรรชนีไฉไล (Finger dance) ความยาว 180 มิลิเมตร ความกว้าง 150 มิลิเมตร น้ำหนัก10กรัม
1. เพื่อประดิษฐ์ ดรรชนีไฉไล (Finger dance)
2. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของ ดรรชนีไฉไล (Finger dance)
3. เพื่อศึกษาหาระดับความพึ่งพอใจของ ดรรชนีไฉไล (Finger dance)
4. เพื่อใช้ในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยนิ้วล็อคบรรเทาลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพร กอก็ศรีอุตสาหกรรม
2นางสาว นาตยา ศุภจิตรานนท์สามัญ
3นาย ยุทธนา ปาคาอุตสาหกรรม
4นาย สมชาย จุลเกตุอุตสาหกรรม
5นาง ชัชฎาพร อ่อนกลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพัฒน์ จันทร์เชื้อปวช.
2นาย วิทชัย ประหวั่นปวช.
3นาย ศิวกร ทองอยู่ปวช.