เมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัทมา มีครัวคหกรรม
2นางสาว อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์คหกรรม
3นางสาว นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์คหกรรม
4นาง นาธญา สดชื่นคหกรรม
5นาย วิสุทธิ์ วิเศษพานิชคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พินิลรัตน์ กันทิวงค์ปวช.
2นางสาว กันยา แก้วภาปวช.
3นาย หัสวรรษ วงค์กาชัยปวช.
4นางสาว วิภาดา โกมินทร์ปวช.
5นางสาว ลักษิกา เจตะบุตรปวช.
6นาย พีระพงษ์ ปิ่นฝันปวช.
7นางสาว จารุวรรณ พินทิสืบปวส.
8นาย นคร ตาสุวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน (2) เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน (3) เพื่อศึกษาจุลิทรีย์ของเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน (4) เพื่อศึกษาอายุการเก็บของเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน (5) เพื่อศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑ์เมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใบเมี่ยงเป็นแผ่นแป้งอบแห้งพร้อมน้ำเมี่ยงและเครื่องเมี่ยง
1. เพื่อใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง หรือเป็นของฝาก
2. เพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารว่างไทย "เมี่ยงคำ" และส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
3. สามารถนำไปต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ในอนาคต
ประโยชน์
1. ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน
2. ทราบแนวทางการผลิตเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการค้าในด้านอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
3. เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการรับประทานอาหารว่างประเภทเมี่ยง
4. สะดวกในการรับประทาน สามารถเก็บรักษาได้นาน