เครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติก

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประดิษฐ์เครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติก โดยประดิษฐ์ขึ้นจากคอมเพรสเซอร์แอร์แบบโรตารี่ โดยใช้หลักการดูดและอัด ด้วยแรงลม เพื่อลดขนาดของขวดและคืนสภาพขวด ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และลดเวลาในการบีบโดยการใช้มือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จำนวนขวดพลาสติก 50 ขวด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติก
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติก
1. เครื่องบีบและคืนขวดสภาพขวดพลาสติก สามารถบีบลดขนาดของขวดและคืนสภาพขวดได้จริง และสามารถ
ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
2. ผู้ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องบีบและคืนสภาพขวดพลาสติกมีความพึงพอใจในการทดลอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญญัติ บุตรสอนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลธพล เอี่ยมอ่อนปวช.
2นาย พัชรพล ลาสงยางปวช.
3นาย ชัยวัฒน์ สุขกะปวช.