แอปพลิเคชัน ท่องเที่ยวนครนายก ( Nakhonnayok Travel )

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันการใช้สมาทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฎิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้จำนวนมาก การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการจะทำให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมากและการท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่เราจะมีแอปพลิเคชันที่ บ่งบอกถึงสถานที่ เที่ยวที่น่าสนใจ ที่พัก และร้านอาหารนั้นจะทำไห้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเที่ยวผู้จัดทำโครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อไห้เกิดความสะดวกสบายสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒนาโปรแกรมที่มีการประยุกต์เพื่อใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเพื่อเป็นการตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเอง โดยการใช้ Applicationนี้จะสอดคล้องและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านผู้ให้บริการและผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถแบ้่งกลุ่มของการให้บริการได้อีกด้วยเช่น กลุ่มของการศึกษา กลุ่มของการท่องเที่ยว เป็นต้น
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพื่อเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการติดต่อและประชาสัมพันธ์ผ่าน Application จะช่วยให้เรามีข้อมูลที่หลากหลายขึ้น และสามารถค้นหาสถานที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก โดยเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จงจิต บูรณศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ณัฐกานต์ เหรียญทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชรินรัตน์ เจริญส่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วายุ แก่นศรีปวช.
2นาย ฉัตรมงคล บำรุงภักดีปวช.
3นางสาว สุนิษา อรุณศรีปวช.
4นางสาว จิตตรา สิงห์คำพุดปวช.
5นางสาว สุชาดา มณฑากลีบปวช.
6นางสาว วันวิสา เลิศนิมิตรปวช.
7นางสาว ศวิตา ดอกจันทร์ปวช.
8นาย วทัญญู ยิ่งสบายปวส.
9นางสาว พิมพ์ลภัส พิหารมงคลปวส.
10นางสาว ทิพย์พวรรณ เกตุรังษีปวส.