น้ำพริกมะระ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณา สมสืบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อังสุมาลิน สุภาศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์ธวัฒน์ ทองกุลปวส.
2นางสาว วชรพร บุญตะวันปวส.
3นางสาว นภัสภรณ์ บุญเสริมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะระ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมะระจีนที่มีรสชาติขมอ่อนๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกาย เช่น ล้างพิษที่ตับ ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงสายตา ช่วยลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันมะเร็ง เป็นต้น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะระ ที่ให้รสชาติโดดเด่น อร่อย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะระ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะระโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำพริกมะระ มีลักษณะเป็นน้ำพริกที่ให้รสชาติโดดเด่น อร่อย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติที่โดดเด่นคือรสขมของมะระ แต่รสชาติของมะระจะไม่ขมมากจนเกินไปเพราะได้ผ่านกระบวนการลดความขมก่อนนำมะระไปแปรรูปเป็นน้ำพริก
1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะระที่ให้รสชาติโดดเด่น อร่อย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการบริโภคน้ำพริกมะระ