อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วในเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญวิทย์ โทมาอุตสาหกรรม
2นาย ศุภกร นวนกางอุตสาหกรรม
3นางสาว สุธิตา สังค์ขรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ริน โซปวช.
2นาย ทิวพัฒน์ แสนุวงศ์ปวช.
3นาย เจษฎา บุญล้อมปวช.
4นาย สหรัฐ ชาภักดีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วในเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วในเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านนี้จะมีประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะจะช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าดูด และป้องกันอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตของผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว อุปกรณ์เตือนไฟรั่วใช้ไฟฟ้า220โวลต์และเมื่อมีไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีหลอดLEDในการเตือนเพื่อลดปัญหาการถูกไฟดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว
สามารถตัดไฟฟ้ารั่วในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
สามารถป้องกันไฟฟ้าดูดจากในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน