รถเข็นอุปกรณ์ขึ้นบันได

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยของโครงการ ชื่อผลงาน รถเข็นไต่บันได กำหนดวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อศึกษาและออกแบบชุดรถเข็นไต่บันได 2.) เพื่อหาประสิทธิภาพและการทำงานของรถเข็นไต่บันได โดยทดสอบประสิทธิภาพและเก็บรวบรวมผลการทดสอบรถเข็นไต่บันได กับชุมชนครัวเรือนที่สนใจจากการใช้งานจริงบันทึกผลการทดลองได้ว่า ผู้ทดสอบมีความเห็นชอบรถเข็นไต่บันได มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 สามารถใช้งานง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อสร้างรถเข็นไต่บันได
2.เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักหรือสิ่งของอื่นๆ
1.ได้รถเข็นไต่บันได
2.ได้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักหรือสิ่งของอื่นๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรทับทิม ไทยแท้สามัญ
2นาย ผาเวียง เซาะแสวงอุตสาหกรรม
3นาย เพื่อนชาย ศรีศรยุทธอุตสาหกรรม
4นาย บุญลอด โคตรใต้อุตสาหกรรม
5นางสาว พรสวรรค์ ทางดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณภัทร เวรสันเทียะปวช.
2นางสาว ศิริภา กายดีปวช.
3นาย ศักดิ์สิทธิ์ ถนัดรอบปวช.
4นาย มงคล ทนกล้าปวช.
5นาย สมคิด วงศ์หงษ์ปวช.
6นาย บัณฑิต อินทนนปวช.
7นางสาว สินี ทุนดีปวส.
8นาย รัชพล ใหญ่รัมย์ปวส.
9นาย ธนายุทธ เจนถูกใจปวส.