การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวาสนากลางไพร

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชาวาสนากลางไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการบริโภค และมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาข้อมูลสรรพคุณทางยาของใบวาสนากลางไพรที่พบว่ามีสรรพคุณใช้ในการรักษาอาการปวดหลัง ปวดเอว ต้นรากยอดแก้โรคกระเพาะ ราก ต้มน้ำดื่มแก้ไอ ต้นต้มน้ำดื่มแก้เบาหวาน จากการศึกษายิ่งเป็นตัวบ่งถึงคุณค่าเหมาะที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคชาวาสนากลางไพรให้มากขึ้นต่อไป ซึ่งกระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ชาวาสนากลางไพรคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษา และใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาสมุนไพรพร้อมชงดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุทั้งแบบขวด และแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน
มีสรรพคุณใช้ในการรักษาอาการปวดหลัง ปวดเอว ต้นรากยอดแก้โรคกระเพาะ ราก ต้มน้ำดื่มแก้ไอ ต้นต้มน้ำดื่มแก้เบาหวาน
ชงดื่มบำรุงร่างกาย
สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีดา มาหินกองสามัญ
2นาย กฤษดา จักรเสนสามัญ
3ดร. ณัฐวุฒิ ประทุมชาติสามัญ
4นาง ดารณี แรมกลางสามัญ
5นาย เชิดชู เจริญสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เขมมิกา อุณาพรหมปวช.
2นางสาว ช่อผกา กางทองปวช.
3นางสาว มาติกา วงศ์สีดาปวช.
4นาย เพชรกล้า จารณะปวช.
5นางสาว นภัสสร เหมือนทองดีปวช.
6นางสาว มณัฐสิกา ศักดิ์สิทธิการปวช.
7นางสาว นรินทร ใจโชติปวช.