ชุด มรดกโลก อัตลักษณ์สยามไทย 4 ภาค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สหภาพ หาญเวชสามัญ
2นาย ธนาวุฒิ ขวัญทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุกัญญา ไชยสีทาปวช.
2นางสาว วรกมล ทรายแก้วปวช.
3นางสาว ชลธิชา ผลทิพย์ปวช.
4นางสาว รัตนภา พันธ์แตงปวช.
5นาย ภูเบศ มาลัยทองปวช.
6นาย ภูมินทร์ สันทัดงานปวช.
7นาย โมเสส จันทิมาปวช.
8นาย รุ่งเกียรติ์ สุขพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมไทย เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และมีวัฒนธรรมประจำชาติ ที่เกิดจากภูมิภาค ของบรรพบุรุษและพัฒนาหล่อหลอมขึ้นในสังคมไทย อันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก จึงนำมาใช้ออกแบบเป็นชุดประจำชาติ ชุดการแสดงนาฏศิลป์เพื่อเป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่ ทั้งในและนอกประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ โดยประดิษฐ์ชุดงานนาฏศิลป์ทั้ง งดงานมีเอกลักษณ์ใช้วัสดุทดแทน ที่มีราคาสูง เช่น ไฟเบอร์กลาส

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำจุด สัญลักษณ์ ของประเทศไทยนำมาประยุกต์ ใช้สำหรับ เป็นชุดประกวดชุดประจำชาติชุดการแสดงนาฏศิลป์ ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมงคลโลก จากองค์การยูเนสโก ภาคกลาง-โขน ภาคใต้ มโนราห์ ภาคเหนือ-ชาวเขา ภาคอีสาน-พญานาค,นางอัปสรา
โดยใช้วัสดุแผ่นยาง + เครื่องประดับ ทดแทนไฟเบอร์กลาสที่มีราคาสูง
เพื่อเป็นชุดประกวด
เพื่อเป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ 4 ภาค
เพื่อประชุมประจำชาติประกวดนางงาม
เพื่อใช้วัสดุทดแทนไฟเบอร์ที่มีราคาสูงด้วยงานหัตถศิลป์