เครื่องช่วยไล่ลมเบรก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จีราพร ศรีใจวงศ์สามัญ
2นางสาว ดวงดาว ไชยเขียวสามัญ
3นางสาว อัมพิกา วังกาวรรณสามัญ
4นาย มานพ ดีหนองไชยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทิพัฒน์ นะฝั้นปวช.
2นาย ชาญวิทย์ อภัยรุณปวช.
3นาย ภูวดล ไชยยาปวส.
4นาย ชาติชาย ยะเส็นปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ระบบเบรกที่ติดตั้งในรถยนต์ทั่วไปมีความสำคัญมาก เมื่อรถยนต์มีการเคลื่อนที่และมีความเร็วเพิ่มขึ้น ระบบเบรกเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย หากระบบเบรกเสื่อมสภาพไม่สมบูรณ์หรือขาดการซ่อมบำรุงที่ดี ก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบการทำงานของเบรกและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อประดิษฐ์เครื่องไล่ลมเบรก
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องไล่ลมเบรก
เครื่องไล่ลมเบรกมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง
เครื่องไล่ลมเบรกสามารถนำไปใช้เป็นชุดสาธิตวิธีการไล่ลมเบรกของระบบเบรกรถยนต์